SA2CC

SA2CC

Төслийн үр дүн

SA2CC төслийн хүрээнд гүйцэтгэх ажлыг таван Ажлын багц (АБ) болгон хуваасан:

АБ1 – Менежмент

Менежментийн АБ нь төслийн оновчтой удирдлага болон санхүүгийн хяналтыг бий болгоход чиглэгдэнэ. Сучавагийн Штефан сель Маре их сургууль нь төслийн координаторын хувьд менежментийн бүх үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх бөгөөд түүний үүрэг хариуцлага нь: төслийн санхүүгийн асуудлыг үр ашигтай удирдах; ажлын ерөнхий явцыг шалгах зорилгоор төслийн техникийн хэсгийг Тэтгэлэгийн Гэрээний дагуу хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих замаар төслийн техникийн хэрэгжилтийг үр ашигтай удирдах; түншүүд болон Гүйцэтгэх агентлаг хоорондын бүх харилцааны зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэх; төслийн менежерийг (PM) томилох; Удирдах хороо (ТУЗ), Менежментийн хороо (МХ), Чанарын хороо (ЧМ) болон Түгээн дэлгэрүүлэх хороог (ТДХ) байгуулна.

АБ2 - Бэлтгэл ажил

Энэхүү ажлын багцын үндсэн зорилго нь сургалтын хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлж, хэрэгжүүлэх үндсэн суурь нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. Энэхүү үйл ажиллагаа нь Монгол, Киргизийн их дээд сургуулиудын хэрэгцээг бизнесийн ертөнц, бодит эдийн засгийн хэрэгцээтэй уялдуулна. Үүнийг хийснээр оюутнуудад хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн нөхцөл шаардлагад дасан зохицох, шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлэхийн тулд орчин үеийн хичээлүүдийн хамгийн сайн багцыг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ. Мөн түүнчлэн хөгжүүлсэн хамтын ажиллагааны орон зай/хэрэгслүүд болон хөгжөөгүй цахим сургалтын платформын талаар хичээлийг багтааж, төслийн багт хол зайнаас үл хамааран төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд хамтран ажиллах, үр дүнтэй ажиллах хэрэгслүүдийг санал болгоно. Эцэст нь, тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, худалдан авалтын үйл явцыг хуулийн дагуу зохион байгуулж, Эрасмус + хөтөлбөрийн удирдамжийн дагуу холбогдох материалуудыг боловсруулж, тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулна.

АБ3 - Сургалтын хөтөлбөр боловсруулалт

Сургалтын хөтөлбөр боловсруулалт гэж нэрлэгдсэн АБ3 нь төслийн үлдсэн хугацааг зарцуулах ажил бөгөөд энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх сэдвийг агуулсан хичээлийн материалыг боловсруулах, шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэсэн хоёр ялгаатай хэсгээс бүрдэнэ. АБ3-д оюуны болон технологийн үндсэн бүтээгдэхүүнийг бий болгож, практикт нэвтрүүлэх юм. Хичээлүүдэд зориулсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх шинэ материалыг хамтын ажиллагааны орон зай/хэрэгслээр бүтээж, дараа нь 2-р ажлын багцын төгсгөлд худалдаж авсан мэдээллийн технологийн медиа бүтээгдэхүүн болон орчин үеийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан сургалтад нэвтрүүлнэ. Энэхүү АБ нь эхний туршилтын үе шатны дараа үнэлгээ, сайжруулалт хийснээр үргэлжлэх бөгөөд хичээлүүдийг эцсийн байдлаар дахин явуулах замаар дуусгана.

АБ4 - Чанар

АБ4-ийн дагуу Чанарын хяналтыг түншлэлээр болон хөндлөнгийн үнэлгээчээр гэсэн хоёр (2) төрлөөр гүйцэтгэнэ. Төслийн нээлтийн хурлын үеэр чанарын хяналт нь төслийн чанарын үр дүнтэй менежментийн чанар, үнэлгээний төлөвлөгөөний үндэс суурийг тавина. Төлөвлөгөө нь чанарын бодлого, журам, шалгуур үзүүлэлт, хэрэглээний талбар, түнш бүрийн үүргийг тодорхойлох бөгөөд төслийн чанар, түүний үр дүнд нөлөөлж болзошгүй аливаа асуудал урьдчилан сэргийлэх, залруулах (шаардлагатай бол) төлөвлөх-хэрэглэх-шалгах зарчимд суурилна. Төслийн чанарыг баталгаажуулах консорциум нь төслийн гол үр дүнгийн талаарх шинжээчийн дүгнэлтийг авахын тулд чанарын хоёр хөндлөнгийн аудиторыг татан оролцуулахаар төлөвлөж байна. Хөндлөнгийн аудиторууд төслийн үр дүнгийн талаарх шинжээчдийн дүгнэлтийг жил бүр тайлагналын системээр танилцуулж, консорциумд чиглэсэн нарийн зөвлөмжийг гаргана.

АБ5 - Түгээн дэлгэрүүлэлт ба Ашиглалт

АБ5-ын гол зорилго нь: Төслийн үр дүнг бусад холбогдох их сургууль, байгууллага, компаниудад үндэсний болон бүс нутгийн түвшинд түгээх, төслийн үр дүнг бусад оролцогч талуудад танилцуулах, төслийг өргөнөөр сурталчлах явдал юм. Амжилттай түгээх кампанит ажил нь цахим платформд татан оролцуулсан оюутны тоо, оролцогч талуудын тоо амжилтын чухал үзүүлэлт болж, консорциум, эрдэмтэн судлаачид, багш нар, оюутнууд, бизнесийн ертөнц болон олон нийтийг нэгтгэх ойлголт юм.