SA2CC

SA2CC

Төслийн тухай

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхэд олон талын харилцан хамаарал, хүчин зүйлүүдээс шалтгаалан ландшафтын хэмжээнд экосистемийн үйл явцыг илүү гүнзгий ойлгох шаардлагатай байдаг.

Ой, бут сөөг, агро ойн аж ахуй зэрэг бие даасан элементүүд нь уг шийдлийн нэг хэсэг боловч хоцрогдсон ойн бодлого нь ахиц дэвшил гаргахад саад болж байна. Ойн аж ахуйг тариалангийн талбайгаас тусгаарлаж, уламжлалт арга барилыг өөрчлөх замаар илүү нэгдсэн хэтийн төлөвийг агуулсан өөрчлөлт хийх шаардлагатай байна. Ойн аж ахуй ч мөн адил модны төрөл зүйлийн бүтэц, газар тариалангийн эргэлт, тогтоосон арга хэмжээг харгалзан цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицох ёстой. Ойн тооллогын мэдээлэл нь шинээр бий болгох ойн сан бүхий газарт тохирох модны төрөл зүйлийн шилжин ургах үйл явцыг төлөвлөн чиглүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Түүнчлэн, ойн аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагаа нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд ухаалагаар дасан зохицоход усны менежмент, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, ложистик, орон нутгийн модны хүртээмж зэрэг асуудлуудыг хамтад нь авч үздэгээрээ маш чухал юм.

SA2CC төсөл нь ТХЗ-ын “Уур амьсгалын үйл ажиллагаа” -тай нийцүүлэн боловсруулагдсан бөгөөд энэ нь дэлхийн бүх улс орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгддэг бөгөөд ялангуяа: (a) уур амьсгалын өөрчлөлтийн хүчин чармайлтыг бэхжүүлэх, арлын жижиг орнууд (SIDS) болон буурай хөгжилтэй орнууд (LDCs), түүнчлэн уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн өртөмтгий, өртөж буй ард иргэдэд онцгой анхаарал хандуулж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг сайжруулах (б) дэлхийн болон үндэсний хэмжээнд уур амьсгалын үндсэн өөрчлөлттэй уялдаа холбоотой, үр ашигтай, шуурхай арга хэмжээг хангах бодлого, стратеги, төлөвлөлтийг сайжруулах (с) уур амьсгалын сорилт, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хүмүүсийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургахад чиглэгддэг.

Target groups

Иймд төслийн зорилтот бүлгүүд нь:

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй

уур амьсгалтай холбоотой хичээлүүдтэй дээд боловсролын байгууллагууд уур амьсгалын өөрчлөлтийг шийдвэрлэх ахисан түвшний агуулга, дасан зохицох, сааруулах арга барилыг агуулсан шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрөөс ашиг хүртэх болно.

Мэдлэг

ур чадвар
эзэмшээд
зогсохгүй
мэргэжлийн
өрсөлдөх
чадварыг
нэмэгдүүлэх
багш, оюутан
зэрэг
эрдэм
шинжилгээний ажилтнууд.

нутаг дэвсгэрийнхээ

цаг уурын онцлогийг харгалзан тодорхой төрлийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн боловсруулахад
илүү
бэлтгэлтэй байх
хөдөө аж ахуйн
байгууллагууд.

Киргизстан, Монгол улсын

дээд боловсролын байгууллагууд нь заах дижитал ур чадварын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, шинэ программ хангамж, холбогдох тоног төхөөрөмжөөр ашиг хүртэх болно.

Дээр дурдсан зүйлд үндэслэн төслийн ерөнхий зорилгыг дараах байдлаар томьёолов:

Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн ферм, ойн аж ахуйн салбарт чадварлаг, мэргэшсэн эрдэмтдийг хөгжүүлэх замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг шийдвэрлэх;

Одоо байгаа хичээлүүдийн давуу болон сул талууд, түүнчлэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр хичээл заах багш нарын мэдлэг, ур чадварыг тодорхойлох;

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг хичээлийн болон сургалтын хөтөлбөрт тусгахын тулд одоо байгаа сургалтын хөтөлбөрүүдэд үнэлгээ хийх, шинэчлэх;

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг шийдвэрлэх арга хэрэгсэл болох боловсролыг дэмжих;

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагаврыг бууруулах замаар хүнсний үйлдвэрлэл/чанарыг нэмэгдүүлэх;

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинжлэх ухааныг илүү нарийвчилсан сургалтаар явуулах, кейс судалгаа, эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ, дасан зохицох стратегийг сургалтын хөтөлбөр, ажлын хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх замаар их дээд сургуулиудад хөтөлбөрийн агуулгын интеграц хийхэд нь туслах зорилгоор судалгаанд суурилсан сургалтын хэрэглэгдэхүүний багц, сургалтын семинаруудыг боловсруулах;

Байгаль нуурын бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаанд залуу багш, магистрантуудыг татан оролцуулах;

Багш нарт өөрсдийн хичээлийн чиглэлээр хөтөлбөрөө шинэчлэх, сургалтын стратеги боловсруулахад туслах туршлага, санаа бодлоо солилцох боломжийг бүрдүүлэх