SA2CC

SA2CC

Σχετικά με το έργο

Η προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή απαιτεί μια βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών του οικοσυστήματος σε κλίμακα τοπίου λόγω διαφόρων αλληλεπιδράσεων, συνεργειών και παρενεργειών.

Ενώ μεμονωμένα στοιχεία όπως δασικά δέντρα, φράκτες και αγροτοδασοπονία αποτελούν μέρος της λύσης, ξεπερασμένες δασικές πολιτικες μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο. Απαιτείται μια στροφή από την παραδοσιακή προσέγγιση που διαχωρίζει τη δασοκομία από τη καλλιεργήσιμη γεωργική γη, υιοθετώντας μια πιο ολοκληρωμένη προοπτική. Η δασοκομία, επίσης, πρέπει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των ειδών δέντρων, τις εναλλαγές των καλλιεργειών και τις παρεμβάσεις. Τα δεδομένα απογραφής των δασών μπορούν να καθοδηγούν τη μετακίνηση ειδών δέντρων σε εγκαταλελειμμένα εδάφη, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων. Η συνεργασία μεταξύ δασολόγων και γεωπόνων είναι ζωτικής σημασίας για την έξυπνη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει πτυχές όπως η διαχείριση του νερού, η πρόληψη των πυρκαγιών, η μέριμνα γιαυπάρξη αποθεμάτων ξυλείας και η διαθεσιμότητά τους σε αγροτικούς οικισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο το έργο SA2CC βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τη «Δράση για το κλίμα» (SDG), η οποία «στοχεύει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας και επείγουσας πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής, ιδίως διασφαλίζοντας ότι όλες οι χώρες του κόσμου: (α) ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά νησιά, στα αναπτυσσόμενα κράτη και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες καθώς και στις κοινότητες που είναι πιο ευάλωτες και επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή (β) θα ενσωματώσουν την εννοια της κλιματικής αλλαγής στις παγκόσμιες και εθνικές πολιτικές, στρατηγικές, και σχεδιασμός για τη διασφάλιση συνεκτικών, αποτελεσματικών και γρήγορων δράσεων και (γ) ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με την κλιματική πρόκληση και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν».

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Oι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μαθήματα σχετικά με τη γεωργία

τη δασοκομία και το κλίμα, καθώς θα επωφεληθούν από την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών που θα περιλαμβάνουν αναθεωρημένο περιεχόμενο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτή και προσεγγίσεις για τον μετριασμό της.

Ακαδημαϊκό προσωπικό όπως καθηγητές και φοιτητές

που όχι
μόνο θα
αποκτήσουν
γνώσεις και
ικανότητες
αλλά θα
αυξήσουν την
επαγγελματική
τους
ανταγωνιστικότητα

Αγροτικές οργανώσεις και συνεταιρισμοί

οι οποίοι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και εκπευδευμένοι να παράξουν και να αναπτύξουν συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές ιδιαιτερότητες της περιοχής τους

Ιδρύματα τροτιβάθμιας εκπαίδευσης από το Κιρκιστάν και τη Μογγολία

τα οποία θα λάβουν εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες για διδασκαλία και θα επωφεληθούν από νέο λογισμικό και σχετικό εξοπλισμό.

Με βάση τα παραπάνω οι γενικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής (ΚΑ) στους τομείς της Γεωργίας, της Μικρής Κτηνοτροφίας και της Δασοκομίας μέσω της ανάπτυξης ικανών και καλά καταρτισμένων επιστημόνων.

Προσδιορισμός πλεονεκτημάτων και αδυναμιών στα υπάρχοντα μαθήματα, καθώς και ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη διδασκαλία μαθημάτων στο αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής.

Επανεξέταση και αναθεώρηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών ενσωματώνοντας το αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής στα μαθήματα και τα προγράμματα σπουδών.

Προώθηση της εκπαίδευσης ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αύξηση της παραγωγής/ποιότητας των τροφίμων μέσω του μετριασμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων κατάρτισης βασιζόμενα στην έρευνα για την κλιματική αλλαγή που να βοηθήσουν τα ανώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ενσωματώσουν λεπτομερέστερα την εκμάθηση θεμάτων σχετικά με την Κλιματικής Αλλαγής μέσω περιπτωσιολογικών μελετών, εκτιμήσεων τρωτότητας και κινδύνου καθώς και εφαρμογής στρατηγικών προσαρμογής σε προγράμματα σπουδών και εργασίας.

Συμμετοχή νέων διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία για την κλιματική αλλαγή.

Δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών για την ανάπτυξη νέων μαθημάτων και στρατηγικών διδασκαλίας σε παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους