SA2CC

SA2CC

Εταίροι-Συνεργαζόμενοι φορείς

Στο έργο SA2CC συμμετέχουν Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) από ευρωπαϊκές χώρες (Ρουμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία) και Ιδρύματα και ΜΚΟ από χώρες της Περιφέρειας της Ασία (Μογγολία) και την Περιφέρεια της Κεντρική Ασία (Κιρκιστάν). Οι εταίροι – φορείς που συμμετέχουν στο έργου είναι:

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

“Ștefan cel Mare” University of Suceava (Coordinatore)

Το “Ştefan cel Mare” University of Suceava (USV) είναι ένα από τα πιο δυναμικά πανεπιστήμια στην Ανατολική Ευρώπη, που προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση με σχετικά χαμηλό κόστος. Το USV είναι ένα καινοτόμο και πολύπλοκο δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα και διεξάγει επιστημονική έρευνα στους τομείς των οικονομικών, τεχνικών επιστημών, μηχανικής και πληροφορικής, φυσικών επιστημών, ανθρωπιστικών επιστημών και υγείας. To USV θα είναι ο συντονιστής του έργου. Μαζί με τους άλλους δύο εταίρους της ΕΕ που ειδικεύονται στη γεωργία (UNITO, ΓΠΑ), θα είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή, το σχεδιασμό και τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού.

ΕΛΛΑΔΑ

CreThiDev (Creative Thinking Development)

Η Creative Thinking Development (CRETHIDEV), είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που εστιάζει κυρίως στην έρευνα και ανάπτυξη σχεδίων δράσης στους τομείς της δια βίου μάθησης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της απασχόλησης, της τοπικής ανάπτυξης, της υγείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας, συνεργατικής έρευνας και κατάρτισης και συνεργασίας με πανεπιστήμια, εταιρείες, δημόσιες αρχές και κέντρα κατάρτισης, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα αποθετήριο γνώσης για να διευκολύνει τις προσπάθειες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ αρχών, οργανισμών, επιχειρηματικών ενώσεων σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο. σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η CRETHIDEV εγγυάται την ποιότητα του έργου και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου

ΕΛΛΑΔΑ

Agricultural University of Athens

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο έργο με το ΤμήμαΕπιστήμης Ζωικής Παραγωγής έχοντας ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην κτηνοτροφική παραγωγή. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το τρίτο αρχαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανεξάρτητο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με πανεπιστημιακό καθεστώς καιονομάστηκε Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Το 1989 μετονομάστηκε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και οργανώθηκε σε επτά ανεξάρτητα ακαδημαϊκά τμήματα. Το ΓΠΑ προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα που καλύπτει όλους τους τομείς της γεωργικής επιστήμης. Θα συμμετάσχουν στη συλλογή, το σχεδιασμό και τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, μαζί με τους άλλους εταίρους που ειδικεύονται στη γεωργία.

ΙΤΑΛΙΑ

University of Turin

Το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (UNITO) συμμετέχει στο έργο με δύο τμήματα, συγκεκριμένα το Τμήμα Γεωργίας, Δασοκομίας και Επιστήμης Τροφίμων και το Τμήμα Κτηνιατρικών Επιστημών. Το UNITO είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο διάσημα ιταλικά πανεπιστήμια και μπορεί να θεωρηθεί ως «πόλη μέσα σε μια πόλη», προάγοντας τον πολιτισμό και παράγοντας έρευνα, καινοτομία, κατάρτιση και απασχόληση. Το UNITO είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα Ιταλικά Πανεπιστήμια, ανοιχτό στη διεθνή έρευνα και κατάρτιση. Πραγματοποιεί επιστημονική έρευνα και διοργανώνει μαθήματα σε όλους τους κλάδους, εκτός από τη Μηχανική και την Αρχιτεκτονική. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας, ενεργώντας για την αναζωογόνηση των αστικών και προαστιακών περιοχών, την προώθηση της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης, της κοινωνικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και τη γνώση της τρέχουσας πραγματικότητας. Το UNITO θα συμμετέχει στο WP3 και θα προσφέρει καθοδήγηση και εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη μαθημάτων.

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

School of Agroecology & Business of the Mongolian University of Life Sciences

Το Μογγολικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής (MULS) προσφέρει μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη γεωργία και τη βιώσιμη κτηνοτροφική παραγωγή. Ως το μοναδικό πανεπιστήμιο της Μογγολίας, το MULS εστιάζει κυρίως στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στις βιοεπιστήμες, που αποτελούν τον πυρήνα της οικονομίας της Μογγολίας, και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων που τροφοδοτούν το μέλλον των επαγγελματιών και των ηγετών της μογγολικής κοινωνίας. Η αποστολή του MULS είναι να γίνει ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στην έρευνα, όπου οι καθηγητές στοχεύουν στην αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, ενώ οι φοιτητές στοχεύουν στην αριστεία στις σπουδές τους, καθώς το κλειδί για την ανακάλυψη νέας γνώσης είναι οι διεπιστημονικές σπουδές, η έρευνα, η καινοτομία και η επέκταση. Το MULS, το οποίο θα είναι επικεφαλής του WP2, θα υποστηρίξει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων στις άμεσες δικαιούχους χώρες (Μογγολία και Κιρκιστάν) και στην Ευρώπη με τη συνεχή υποστήριξη του ΓΠΑ.

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

Eco Asia Environmental University

Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ECO-ASIA Environment University (EAU) ειδικεύεται στις περιβαλλοντικές σπουδές και ως εκ τούτου, θα ωθήσει σημαντικά το έργο αναφορικά με τους τομείς της διατήρηση των δασών και του αγροτικού τοπίου, που απαιτούν μια καινοτόμο προσέγγιση για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Το EAU ιδρύθηκε το 2000 ως ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός για να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους επιστήμονες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις στην περιβαλλοντική πολιτική, τη δημιουργία ικανοτήτων, τις επιστημονικές έρευνες και τις πρακτικές δραστηριότητες στον τομέα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων μέσω της διάδοσης πληροφοριών και γνώσεων για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και της αειφόρου χρήσης τους. Το ΕΑU θα είναι υπεύθυνο για τδιάχυση, ανάπτυξη και διάδωση των αποτελεσμάτων.

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

Soil Habitat

Η δραστηριότητα της ΜΚΟ Soil Habitat (SOH), αφορά δράσεις για τη διάδοση της γνώσης μέσω της διεξαγωγής εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης και επιτόπιων υπηρεσιών έρευνας για την υποστήριξη των γεωργών, άλλων ενδιαφερομένων και ομάδων-στόχων για τη διατήρηση της βιώσιμης γεωργίας και την προστασία του εδάφους και του περιβάλλοντος. Παρέχει επίσης τεχνικές συμβουλές για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους στους αγρότες και προωθεί νέες ιδέες που αναπτύχθηκαν από ερευνητές. Τέλος παρέχει νέες δεξιότητες στους αγρότες. Η AgroLead (AGR) και η Soil Habitat (SOH) θα είναι υπεύθυνοι ως εταίροι για την όλη διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων από τους γεωργούς, κτηνοτρόφους και τις γεωργικές επιχειρήσεις.

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ

S. Naamatov Naryn State University

Το Naryn State University (NSU) και συγκεκριμένα η Γεωργική– Τεχνική Σχολή προσφέρει μαθήματα βιώσιμης γεωργίας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία πρέπει να αναθεωρηθούν. Το NSU υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε 29 τομείς πτυχίου, σε 4 μεταπτυχιακά προγράμματα και σε 5 προγράμματα διδακτορικού. Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (IRO) είναι υποδιαίρεση του NSU. Οι κύριοι σκοποί του IRO είναι: α) Ανάπτυξη και υποστήριξη των σχέσεων του NSU με τις διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές δομές, β) προώθηση της ανάπτυξης έργων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στο πανεπιστήμιο αποτελούν: η σχολική εκπαίδευση, οι γεωργικές τεχνολογίες,η χρήση φυσικών πόρων, τα προβλήματα ενέργειας, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών, η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφοριών, η ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής, η επεξεργασία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Το NSU θα συμμετέχειενεργά στη διασφάλιση ποιότητας και την υποβολή εκθέσεων.

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ

Issyk-Kul State University after K.Tynystanov

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Issyk-Kul (IKSU) είναι ένα ισχυρό σύγχρονο πανεπιστήμιο που ενσωματώνεται ενεργά στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Το τμήμα φυσικών επιστημών του IKSU έλαβε μέρος στο έργο Erasmus+ EGEA «Ενίσχυση της Πράσινης Οικονομίας σε 3 χώρες της Ασίας (Ινδία, Κιργιστάν και Νεπάλ)» το 2018-2022. Προσφέρει μαθήματα για την Κλιματική Αλλαγή και τη Βιώσιμη Γεωργία, τα οποία πρέπει να ενημερωθούν. Το Πανεπιστήμιο κατέχει ηγετική θέση στον αριθμό των έργων TEMPUS και Erasmus +. Συνεργάζεται με περισσότερα από 80 εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΚΑΚ και ξένων χωρών και φιλοξενεί ξένους εθελοντές, καθηγητές και φοιτητές από άλλες χώρες στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων ανταλλαγών. Το IKSU σκοπεύει να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για τη διεύρυνση και την ανάπτυξη δεσμών με συναδέλφους από άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικής έρευνας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το IKSU έχει σημαντικό ρόλο στο WP3 τουέργου, τη συλλογή, την επιλογή και τη μεταφόρτωση νέου εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα.

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ

AgroLead

Η AgroLead είναι ένας κορυφαίος οργανισμός στον τομέα της γεωργίας, που εργάζεται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των γεωργικών παραγωγών, των επιχειρήσεων μεταποίησης και άλλων παραγόντων του αγροτικού τομέα στην Κεντρική Ασία μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατάρτισης, μάρκετινγκ και πληροφοριών σύμφωνα με τις αρχές της Πράσινης Οικονομίας και προσαρμογής σε κλιματική αλλαγή. Η Agrolead υλοποίησε περισσότερα από 150 αγροτικά έργα από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Οι πελάτες της AgroLead είναι μικροκαλλιεργητές και μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αγροτικές επιχειρήσεις (προμηθευτές εισροών, εμπορικές εταιρείες και μεταποιητικές επιχειρήσεις), συνεταιρισμοί, επίσημες και άτυπες ενώσεις και ομάδες στον αγροτικό τομέα, καταστήματα γεωργικών εισροών και κτηνιατρικών προϊόντων και άλλα. Θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων από τους γεωργούς και τις γεωργικές επιχειρήσεις.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Instituto Politécnico do Porto (IPP)

Το Instituto Politecnico Do Porto (IPP) επιλέχθηκε για να καθοδηγήσει την ανάπτυξη, τη χρήση και την εκπαίδευση σε συνεργασία με την Virtual Campus (VC) μια ιδιωτική εταιρεία από την Πορτογαλία. To IPP και συγκεκριμένα η Σχολή Μηχανικών /ISEP, έχει μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα διαλέξεων που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως συμβαίνει με το MSc in Sustainable Energies, με το οποίο εκπαιδεύονται μηχανικοί στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν βιώσιμες στρατηγικές παραγωγής, διανομής και διαχείρισης ενέργειας. Το R&D GILT – Games, Interaction and Learning Technologies είναι μια δομή, που βρίσκεται στο ISEP, που επικεντρώνεται στην ανάλυση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάδοση της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης στους τομείς των Serious Games, Person-Machine Interaction και Learning Technologies. Το IPP θα ενεργήσει ως εμπειρογνώμονας τεχνολογικών πληροφορικής του έργου και έτσι θα αναπτύξει τα σχετικά αποτελέσματα και θα μεταφέρει γνώση στις χώρες εταίρους. Επιπλέον, το IPP θα έχει ενεργό ρόλο στις υποεργασίες ανάπτυξης και θα συνεισφέρει στο WP5- Διάχυση και διάδση αποτελεσμάτων μαζί με ττο EAU.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Virtual Campus Lda.

Η Virtual Campus (VC) είναι μια ΜΜΕ ανάπτυξης, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών στους τομείς της Τεχνολογικής Βελτιωμένης Μάθησης, των Σοβαρών Παιχνιδιών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το «όραμά» του είναι να προωθήσει ενεργά την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης, υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών και έργων που οδηγούν σε μεγαλύτερα οφέλη για την κοινωνία μέσω της χρήσης ψηφιακών περιβαλλόντων για εκπαίδευση και κατάρτιση. Με έδρα το Πόρτο, η VC έχει ισχυρές συνεργασίες με διάφορα πανεπιστήμια και εταιρείες της περιοχής και έχει συνεργαστεί με επιτυχία με τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιχειρηματικές ενώσεις και εξειδικευμένες εταιρείες. Στο έργο SA2CC, η VC είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του λογότυπου, του ιστότοπου και της πλατφόρμας του έργου.