SA2CC

SA2CC

Αποτελέσματα

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο έργο SA2CC κατανέμονται σε πέντε Πακέτα Εργασίας (WPs):

ΠΕ1 – Διαχείριση

Το ΠΕ1-Διαχείριση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία ενός ορθολογικού διοικητικού και οικονομικού ελέγχου του έργου. Το USV, ως συντονιστής, θα καθοδηγεί όλες τις ενέργειες διαχείρισης και οι αρμοδιότητές του θα είναι: η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του έργου, η αποτελεσματική διαχείριση της τεχνικής υλοποίησης του έργου βάσει της συμφωνίας των εταίρων προκειμένου να διαπιστωθεί η συνολική πρόοδος των εργασιών, · ο ενδιάμεσος φορέας για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των εταίρων και του Εκτελεστικού Οργανισμού, ο διορισμός του Project Manager (PM), η Ίδρυση της Συντονιστικής Επιτροπής (SC), της Επιτροπής Διαχείρισης (MC), της Επιτροπής Ποιότητας (QM) και της Επιτροπής Διάδοσης (DC).

ΠΕ2 – Προετοιμασία

Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του πακέτου εργασίας είναι να δημιουργήσει μια βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων μαθημάτων που θα εκσυγχρονιστούν. Οι δραστηριότητες θα συνδέσουν τις ανάγκες των ΑΕΙ της Μογγολίας και του Κιρκιστάν με τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου και της πραγματικής οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα κατασκευαστεί το καλύτερο δυνατό χαρτοφυλάκιο εκσυγχρονισμένων μαθημάτων προκειμένου να παραδοθούν στους σπουδαστές οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους και να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των σημερινών κλιματικών συνθηκών που αλλάζουν. Θα περιλαμβάνει επίσης μια συνεδρία για τον χώρο/εργαλεία συνεργασίας και απόθεσης καθώς και την υπό ανάπτυξη πλατφόρμα e-Learning για να προσφέρει στην ομάδα του έργου τα εργαλεία ώστε να συνεργαστεί και να εργαστεί αποτελεσματικά για την υλοποίηση του έργου παρά τις μεγάλες αποστάσεις που τα χωρίζουν. Τέλος, οι προδιαγραφές εξοπλισμού και οι ανοιχτές προσκλήσεις για την απόκτησή τους θα οριστικοποιηθούν από την αρχή του έργου σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του Erasmus+, προκειμένου να αγοραστεί ο εξοπλισμός στο τέλος αυτού του ΠΕ.

ΠΕ3 - Ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Το ΠΕ-3 Ανάπτυξη εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελείται από δύο διακριτικά μέρη: την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και την εφαρμογή των εκσυγχρονισμένων μαθημάτων, με θέμα την Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ). Τα κύρια πνευματικά και τεχνολογικά προϊόντα θα δημιουργηθούν και θα εφαρμοστούν στην πράξη. Το νέο υλικό για την ΚΑ θα δημιουργηθεί μέσω του χώρου εναπόθεσης και των εργαλείων συνεργασίας και στη συνέχεια θα παραδοθεί στις τάξεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συνοδευόμενο από τη χρήση προϊόντων πολυμέσων και σύγχρονου εξοπλισμού (WP2). Αυτό το WP θα συνεχιστεί μετά την πρώτη πιλοτική φάση με την απαραίτητη αξιολόγηση και προσαρμογές που θα απιτηθούν και θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση και παράδοση των μαθημάτων στην τελική τους μορφή.

ΠΕ4 – Ποιότητα

Στο ΠΕ4, θα πραγματοποιηθούν δύο (2) τύποι Ποιοτικού Ελέγχου: ένας εσωτερικός μέσω των εταίρων και ένας εξωτερικός από δύο Εξωτερικούς Αξιολογητές Ποιότητας. Κατά την εναρκτήρια συνάντηση του έργου, το QC θα δημιουργήσει τη βάση για το Σχέδιο Ποιότητας και Αξιολόγησης για την αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας του έργου. Το Σχέδιο θα καθορίζει τις πολιτικές ποιότητας, τις διαδικασίες, τα κριτήρια, τους τομείς εφαρμογής και τους ρόλους κάθε εταίρου και θα βασίζεται στην αρχή σχεδίαζω-υλοποιώ-ελέγχω-δρω για την πρόληψη και τη διόρθωση (όπου χρειάζεται) τυχόν ζητημάτων που μπορούν να υπονομεύσουν την ποιότητα του έργου και των παραδοτέων του. Η κοινοπραξία για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, σχεδιάζει επίσης να εμπλέξει δύο εξωτερικούς ελεγκτές ποιότητας προκειμένου να λάβουν τη γνώμη εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα κύρια παραδοτέα του έργου. Οι εξωτερικοί ελεγκτές θα παρουσιάζουν μέσω ενός ετήσιου συστήματος αναφοράς την εμπειρογνωμοσύνη τους σχετικά με τα παραδοτέα του έργου και θα κάνουν ακριβείς συστάσεις που απευθύνονται στους εταίρους

ΠΕ 5 - Διάδοση και Αξιοποίηση

Οι κύριοι στόχοι του WP5 είναι: διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλα πανεπιστήμια, ιδρύματα και συναφείς εταιρείες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, η ευρεία προβολή του έργου. Ελπίζεται ότι μέσω μιας επιτυχημένης εκστρατείας διάδοσης του έργου, φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα προσελκύσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ο αριθμός τους θα είναι ο κρίσιμος δείκτης επιτυχίας και θα φέρει κοντά τους εταίρους, τους ακαδημαϊκούς, τους δασκάλους, τους φοιτητές, τον επιχειρηματικό κόσμο και το κοινό.